forex.pm forex forum binary options trade - News Forex - Brokers review - Forex17 - търговия на волатилност: Валутна борса | dLambow
  • Welcome to forex.pm forex forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Forex17 - търговия на волатилност: Валутна борса | dLambow

Started by PocketOption, Oct 22, 2022, 12:08 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

PocketOption

Forex17 - търговия на волатилност: Валутна борса | dLambow

Forex17 - търговия на волатилност.
Forex17 за надомни доходи от валутна търговия на форекс с тактики и стратегиии от техническия и фундаменталния анализ за волатилност на паричните пазари.
Translate.
вторник, 12 октомври 2010 г.
Валутна борса | dLambow.
Валутна борса - същност, значение и функциониране.
Какво е борса?
Борсата е място, на което се организира търговия със стоки, валути, ценни книжа,  валутна търговия деривати и други пазарни инструменти. Търговията се извършва с помощта на стандартни договори или партиди (лотове), чийто размер е регламентиран от регулаторните документи на борсата. Борса е мястото, където търговци,  валутна търговия посредници, борсови посредници се събират в определени часове, за да сключват сделки с регламентираните борсови стоки.
Класификация на борсите.
В зависимост от търгуваните активи (инструменти), борсите се делят на:
- стокови - фондови - валутани - фючърсни - опционни - трудови.
Въпреки това, винаги е имало и универсални борси - борси, които съчетават организацията на търговията с различни инструменти в рамките на една и съща организационна структура (често в различни секции).
Валутна борса.
Функции на борсата.
Според своята специализация, борсите най-често осигуряват следните функции:
- цялостно организиране на борсовата търговия;
- установяване на правила за борсова търговия,  стратегия за бинарни опции включително стандарти за стоките, продавани чрез борсата;
- разработване на образци на договори;
- котиране на цените;
- регулиране (арбитраж) на спорове;
- предоставяне на определени гаранции за изпълнение на задълженията на участниците в търговете.
Какво е валутна борса?
Валутната борса е организиран валутен пазар. Тя е елемент от инфраструктурата на валутния пазар, който организира и провежда търговия, по време на която валутните търговци сключват сделки с чуждестранна валута. Валутната борса организира работата на основните елементи от инфраструктурата на валутния пазар:
- система за търговия (механизъм за търсене на контрагенти), - системи за клиринг и сетълмент (механизъм за изпълнение на транзакциити)
По определение.
Валутната борса е официално уреден, редовно функциониращ пазар за покупка и продажба на чуждестранни валути въз основа на преобладаващия пазарен курс. Основната цел на валутните борси е организирането на сделки, чиито участници купуват и продават една валута, плащайки за нея с други валути. В момента, самостоятелните валутни борси губят ролята си в полза на световния международен валутен пазар FOREX.
Същност на валутната борса.
От икономическа гледна точка, валутната борса е участник в организирания борсов валутен пазар. От правна гледна точка, валутната борса е юридическо лице, което формира пазар на едро чрез организиране и регулиране на борсовата търговия с чуждестранни валути.
Валутната борса е място, където се извършва свободна продажба и покупка на национални валути въз основа на обменния курс между тях (котировките), който се формира на пазара под влияние на търсенето и предлагането. Този тип борса има всички елементи на класическата борсова търговия.
Котировките на фондовата борса зависят от покупателната способност на обменяните валути, която в по-голямата си част се определя от икономическата ситуация в страните емитенти. Операциите на обмяната на валута се основават на конвертируемостта на валутите, обменени на нея.
Какво е валутна котировка?
Котировка (от френски: coter, отбелязвам) е текущата цена на финансов актив, която се обявява от продавача или купувача и на която те са готови да направят покупка или продажба (прави се оферта). Обикновено се отнася до относително бързо променяща се борсова цена.
Котировката, в зависимост от вида на финансовия актив, може да се нарече обменен курс (валутна котировка), цена на ценна книга, лихвен процент на заем, цена на стоки или суровини. Понякога котировката се счита за цената само на сключената сделка, а не за цената на офертата за покупка или продажба.
Участници в търговете на валутната борса.
Най-често участниците в борсовата търговия с валути са кредитни организации, по-рядко - други финансови организации, като застрахователни и пенсионни фондове,  валутна търговия инвестиционни компании, опериращи чрез брокерски фирми.
Видове сделки на валутната борса.
- Дълга позиция.
Дългата позиция е купуване на финансов инструмент:
- акции, - облигации, - валути, - фючърси, - опции и др.

Source: Forex17 - търговия на волатилност: Валутна борса | dLambow

http://binaryoptionsreview.tech